Privatlivspolitik

Advokat Pia Jepsen er et advokatkontor (kontoret) og skal efter databeskyttelsesforordningen orientere om kontorets behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

Advokat Pia Jepsen, Rolighedsvej 1, 5960 Marstal, CVR-nr. 42425311 er dataansvarlig for oplysninger som modtages til brug for rådgivning af kunderne.

Kontaktoplysninger er telefon 30 82 90 10 eller e-mail pj@advokatpiajepsen.dk

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det kan være navn, adresse, bankoplysninger og CPR-nummer.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at assistere kontorets kunder med juridisk rådgivning. 

Kontoret behandler personoplysninger om de kunder, som betjenes med kontorets juridiske ydelser og som er nødvendige for at kunne bistå kontorets kunder. Kontoret behandler både almindelige og følsomme personoplysninger. Hvilken kategori af personoplysninger, der er tale om, varierer fra sag til sag. Derudover behandles personoplysninger om personer, der har relevans for de sager, kontoret har for kunderne.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er:

  • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen om juridisk assistance kontoret har med en kunde, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Behandlingen er nødvendig for, at kontoret eller kunden kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivning, eller er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation, herunder over for offentlige myndigheder, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3

Videregivelse

Kontoret stiller ikke personoplysninger til rådighed for tredjeparter med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Personoplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt, for at kontoret kan varetage kundernes interesse og det er relevant for kontorets assistance i kundens sag. Modtagere er typisk modparter, administrative klageorganer, domstole, offentlige myndigheder. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregives identitetsoplysninger m.v. i det omfang, kontoret er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Opbevaring og sletning

Når kontoret yder rådgivning, modtages forskellige dokumenter og oplysninger i elektronisk eller fysisk form fra kunder og disses ansatte. Dokumenter og oplysninger vil blive opbevaret på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Her vil personoplysninger, som kontoret behandler i den konkrete sag også blive opbevaret.

Personoplysninger opbevares så længe, der er en relevant retlig interesse heri. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering op oplysningernes betydning og de gældende forældelsesfrister. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå eller forsvarer et retskrav, kan i relevante tilfælde opbevares i længere tid end 10 år.

I sager omfattet af hvidvaskloven opbevares identitetsoplysninger efter de gældende regler.

Rettigheder for de registrerede

Som registreret har man ret til at få indsigt i sine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Man har i særlige tilfælde ret til at få slettet sine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få sine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker en registreret at gøre brug af ovennævnte kontaktes: pj@advokatpiajepsen.dk

En registreret kan klage over behandlingen af sine personoplysninger til Datatilsynet. Kontakt Datatilsynet www.datatilsynet.dk

Advokat Pia Jepsens privatlivspolitik er senest opdateret den 8. juni 2021. Den vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis.